Sunday 8 November 2009

Caught on film

It's really getting a bit ridiculous. I could be forgiven for thinking Ellen doesn't live here any more. Last weekend she was away for four days straight, and then she went away again this weekend. She's home now, but I'm not talking to her.

Last weekend, she was away so long that Sal and Dave from unit 7 came by to feed me. Although Ellen had warned me they were coming, they took me a bit by surprise, because they brought in a video camera and filmed me! For most of the time I was on my best behaviour . . . but then I'm afraid I forgot and . . . well, let's just say I drew blood. Oops. And now there's proof. Maybe I'll post it as a 'how to be a devilcat' video!

1 comment:

giroux said...

Hello, ako 'y isang indibidwal na nagbibigay ng pautang na internasyonal. May kabisera
na kung saan ay gagamitin upang gumawa ng mga pautang sa pagitan ng mga indibidwal sa mga maikli at pangmatagalang mula
2000 euro na 500.000 euro sa lahat malubhang mga tao na nilalang sa mga aktwal na pangangailangan, ang rate
ng interes ay ang taon na 3%. Ako ay nagbibigay ng pinansyal, investment loan pautang,
Personal loan. Ako ay makukuha upang matugunan ang aking mga kliyente sa isang tagal maximum 3 araw ng pagtanggap ng inyong aplikasyon form.
Iwasan ang mga taong hindi seryoso.
Narito ang aming mga email: robertogiroux123@gmail.com